"ෂා FM වාලම්පුරිය" රුපියල් මිලියනයක් දිනාගත් ජයග්‍රාහකයා
රුපියල් ලක්ෂය බැගින් මුදල් තෑගි දිනාගත් ජයග්‍රාහකයන්
වටිනා ස්කූටර් දිනාගත් ජයග්‍රාහකයන්
වටිනා LED රූපවාහිනී යන්ත්‍ර දිනාගත් ජයග්‍රාහකයන්
වටිනා හෝම් තියටර් සිස්ටම් දිනාගත් ජයග්‍රාහකයන්
ෂා වාලම්පුරිය නවතම දිනුම් ඇඳීම 2017
Click here for more Pictures
රේඩියෝ ඉතිහාසයේ සුපිරිම මුදල් ත්‍යාගය සමඟ මුදල් ත්‍යාග වැඩිම ප්‍රමාණයක් ලබාදුන් දිනුම් ඇදීමකින් හිමිවූ දැවැන්තම තෑගි කන්දරාව සමඟ මෙතෙක් වාර්තාගත ඉහළම ශ්‍රාවක ප්‍රතිචාර හිමිකරගත් ෂා fm වාලම්පුරිය මීළඟ අදියර යළිත් ඔබේ සිහිනය සැබෑ කරයි.

ෂා FM - වාලම්පුරිය

ඔබේ ඕනෑම සිහිනයක් සැබෑ කරන්න
ෂා FM වාලම්පුරියෙන් රුපියල් මිලියනයක්

රුපියල් ලක්ෂය බැගින් මුදල් ත්‍යාග

අත් ට්‍රැක්ටර්, බඩී ට්‍රක්, දඹදිව සංචාර, ඉඩම්, මහන මැෂින්, අගල් 55 led tv,ගෘහ භාණ්ඩ, රන් ආභරණ කට්ටල ඇතුළු තවත් තෑගි කන්දරාවක්...

කරන්න තියෙන්නේ ලේසි වැඩක්..

දවස පුරා ප්‍රචාරය වන ෂා FM වාලම්පුරි මන්ත්‍රය ඔබට ඇහුනු වේලාවත්,
මිලියනයක් වටිනා ඔබේ සිහිනය ගැනත් ලියා පහත ආකාරයට
තැපැල් පත් කැමති ප්‍රමාණයක්

"ෂා FM වාලම්පුරිය"
තැ.පෙ.1015
කොළඹ.

ලිපිනයට එවන්න.

(Sample Post Card)

නැතිනම් එම ප්‍රමාණයට කපා ගත් කාඩ්බෝඩ් කැබැල්ලක ලියා
නම, ගම, ලිපිනය, දුරකථන අංකය සඳහන් කොට ඔබේ ගෙදරටම
එන ෂා පිරිවරට භාරදෙන්න

-->

ෂා FM - වාලම්පුරිය දොරින් දොරට

175,149 Views